Dozorový audit 2014

Začiatkom júla 2014 prebehol v našej spoločnosti pravidelný ročný dozorný audit systému riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2009 spoločnosťou CQS. Pri záverečnom hodnotení dokumentácie, záznamov a protokolov bolo audítormi zistené, že všetky certifikované procesy plne a bez výhrad prebiehajú v našej spoločnosti podľa požiadaviek certifikačnej normy a náš systém riadenia kvality je plne funkčný, efektívny, riadne udržiavaný a neustále sa zlepšujúci. Podmienky platnosti našich certifikátov tak boli bez výhrad splnené.

Archív noviniek »

Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 29 rokov. | | |