Trilex - Expedičný systém

Expediční systém

Softvér TRILEX EXPEDIČNÝ SYSTÉM je určený všade tam, kde je nevyhnutné zrýchliť a spresniť vychystávanie tovaru. Nezanedbateľným aspektom sú požiadavky kladené na obsluhy expedícií, ich znalosti výrobkov, ale predovšetkým na rozhodovaní, kedy a v akom časovom úseku čo vychystať, napr. v nadväznosti nielen na objednávky od odberateľov zapísané do systému, ale aj na skutočne vyrobený a pripravený tovar k expedícii.

Softvér TRILEX EXPEDIČNÝ SYSTÉM bol už na počiatku svojho vývoja pojatý ako modulárny systém, ktorý môže byť priamo napojený na dátovú základňu IS Trilex, poprípadě môže spolupracovať aj s iným informačným systémom formou dátových prenosov.

Základy funkcionality programov sú založené na dlhoročných skúsenostiach, ktoré boli získané v prevádzkach a expedíciách distribučných a výrobných firiem, za 18 rokov praxe. Tieto základné znalosti viedli k vytvorení zadania a následne vývoji špeciálneho programového vybavenia, ktoré by umožňovalo rýchlejšie, lacnejšie a presnejšie vychystávať všetok tovar, ktorý opúšťa sklady a rampy danej organizácie.

Hlavné ciele

Hlavné ciele nasadenia tohto softvérového riešenia sú definované predovšetkým požiadavkami užívateľov, ale je možné ich zhrnúť do týchto základných bodov:

 

 • Zrýchliť a spresniť prácu expedientov
 • Znížiť nároky na znalosti expedientov (jedná sa o dokonalú znalosť sortimentu a jeho drobné rozdiely)
 • Umožniť vychystávať nielen objednané výrobky, ale naozaj reálne vyrobené výrobky (v prípade poníženej výroby a daného výrobku umožniť jeho rozdelenie podľa definovaného kľúča na jednotlivých zákazníkov)
 • Sledovať a vyhodnocovať tovar pre objednávky, ich vykrytie v čase
 • V prípade opätovného nevykrývania niektorých výrobkov, spätne definovať časy, dôvody prečo sa tak stalo

Prínosy tohto riešenia

 • previazanosť - produkt je plne previazaný na IS Trilex - Výrobu, Expedíciu, Sklad, Financie
 • rýchlejšie, lacnejšie a presnejšie vychystávať všetok tovar, ktorý opúšťa sklady a rampy danej organizácie, strediska
 • kompatibilita - systém je možné využívať na zdieľanej databáze s IS Trilex, prípadne prepojiť so stávajúcim IS.
 • cena - je voliteľná podľa rozsahu nasadenia a je vysoko konkurenčná iným systémom. Cena je presne stanovená vrátane implementácie a odborného dohľadu

Nasadení programu TRILEX EXPEDIČNÝ SYSTÉM musí predchádzať analýza spôsobu a potrieb danej expedície. Na základe skúseností boli zvolené tri základné možné metodiky vychystávania tovaru:

 • Expedícia podľa rozvozných liniek (panelové PC)
 • Expedícia podľa odberateľov (panelové PC, LED panely)
 • Expedícia voľbou predchádzajúcich variant (mobilný PC)

Každá z uvedených metodík má svoje opodstatnenie pre daný typ prevádzky a zaužívané zvyklosti danej organizácie. Všetky metodiky však majú spoločný prístup k ovládaní obsluhou pri zadávaní hodnôt a parametrov pre vykonávanie vychystávania tovaru.

Týmto spoločným prvkom je „uzlový počítač“ dispečingu expedície, ktorý slúži operátorovi expedície k vydávaní povelov a určovaní čo bude vychystávané a v akom množstve.

Nižšie zobrazená procesná schéma obecne zjednodušene popisuje kroky vykonávané na expedícii a väzby, ktoré sú nevyhnutné pre správne vychystávanie výrobkov (tovaru) k expedícii. Na konci procesu je správne vychystaný tovar pred naložením na dopravný prostriedok.

Schéma Expedičného systému

Ukážka variant zobrazovacích zariadení pre Trilex Expedičný systém:Panelové PC

Varianta PANELOVÉ PC (priemyselná verzia)
Je tu vysoká variabilita nastavovania zobrazovaných dát, keď je možné voliť medzi jedným a štyrmi údajmi na jednej obrazovke. Všetky PC bežia nad OS Linux, nie je tu nutnosť zhotovovať operačné systémy. Panelové PC sú zapojené do počítačovej site organizácie a sú riadené „uzlovým PC“ dispečingu expedície.

LED display
Varianta LED ZOBRAZOVAČ

Jej variabilita je zachovaná, iba je nevyhnutné správne zvoliť umiestenie a počet zobrazovačov zabezpečujúci funkčnosť. Výhodou týchto zariadení je nižšia nadobúdacia cena jedného zobrazovača. Opäť je možné vlastnou obsluhou meniť definície zobrazovania dát, prípadne reagovať na zmeny v rozmiestení.Mobilní PC

 

Varianta MOBILNÉ PC

Varianta mobilného riešenia je určená všade tam, kde je tovar menších rozmerov, nie je možné vykonať zasieťovanie a inštaláciu Panelových riešení a je požiadavka na jeho vychystávanie na odberateľa. Riešenie je na báze komunikácie wi-fi, ktoré umožňuje vysokú mobilitu a obsluha zapisuje údaje priamo do informačného systému. Na obrazovke PC (dotykový displej) je možné sledovať vyrobený tovar, nevychystaný, vychystaný a mať priamo prehľad o stavu. Zariadenie je odolné a v prevádzke na batérie vydrží až 6hod.

 

 

Ukážka realizácie jednej z variant expedičného systému v prevádzke:
Expediční systém v provozu - LED zobrazovače Expediční systém v provozu - Panelové PC
Informačný systém Trilex pracuje na aplikačnej platforme spoločnosti Magic Software Enterprises. Táto globálna spoločnosť poskytuje riešenia podnikových technológií už 25 rokov. | | |